I. A játékszabályzat hatálya

A jelen nyereményjáték szabályzatot (a továbbiakban: Szabályzat) a KomplexLabor Diagnosztika Korlátolt Felelősségű Társaság (6724 Szeged, Kenyérgyári út 8., adószám: 27275225-2-06, cégjegyzékszám:0609025705) mint a nyereményjáték szervezője (a továbbiakban: Szervező, vagy KomplexLabor Kft.), adta ki a 2021. január 29. napjától, 2021. február 5. napjáig megrendezésre kerülő „Valentin napi nyereményjáték” Facebook promóciós játékra vonatkozóan (a továbbiakban: Játék).

A Szervező kijelenti, hogy az általa meghirdetett jelen Játék nem tartozik a szerencsejáték szervezéséről szóló évi XXXIV. törvény hatálya alá.

A Játék független az Facebooktól, azt az Facebook nem támogatja, nem vesz részt benne. Jelen Játékszabályzat hatálya a Szervező által meghirdetett Játékra terjed ki, valamint azokra a résztvevőkre (a továbbiakban: Játékos), akik a lent meghatározott feltételeknek megfelelően részt vesznek a Játékban, és mindenkire, aki a Játékkal kapcsolatban igényérvényesítéssel vagy kifogással lépne fel.

A Játékos a Játékban való részvétellel maradéktalanul elfogadja a jelen Játékszabályzat feltételeit, beleértve az adatkezelési rendelkezéseket is. A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játékban való részvétel előtt az ő kötelessége előzetesen tájékozódni a Játékszabályzat rendelkezéseiről, ennek elmulasztására kötelezettségek keletkeztetése vagy előnyök szerzése végett nem hivatkozhat. Amennyiben a Játékos a jelen Játékszabályzatban foglalt feltételekkel nem ért egyet, vagy az abban előírt feltételeknek nem felel meg, a Játékban nem jogosult részt venni. Szervező jogosult az ilyen Játékost saját döntése alapján a Játékból kizárni.

II. A játékban részt vevő személyek

A Játékban azok a 18. életévüket betöltött természetes személyek vehetnek részt, akik érvényes Facebook
profillal rendelkeznek, valamint a KomplexLabor Kft. Instagram oldalán a nyereményjáték kezdő napján a
játékra felhívó posztban foglalt kötelezettségeknek együttesen eleget tesznek.

Nem vehetnek részt a Játékban a Szervezőnél munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személyek ezen, jogi személyek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, felügyelőbizottsági tagjai, megbízottjai és mindezen személyek Ptk. szerinti közeli hozzátartozói.

Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékból kizárja azt a Játékost, továbbá jogi felelősségre vonást alkalmazzon (kártérítési, esetlegesen büntetőjogi eljárást kezdeményezzen) azzal a Játékossal szemben, aki:

a) a Játék menetének befolyásolásával, weboldalának feltörésével, vagy egyéb, nem tisztességes úton kíván a Játék során előnyhöz jutni,

b) más Játékos vagy személy adataival visszaél,

c) a Játék tisztességes lebonyolítását bármilyen módon veszélyezteti. (például többszöri hozzászólásban válaszol a feltett kérdésre)

Szervező fenntartja a jogot arra, hogy a kizárásra okot adó eseteket saját belátása szerint bírálja el.

III. A játék lebonyolításának folyamata és részvétel a játékban

A Játékos úgy tud részt venni a Játékban, ha a KomplexLabor Kft. Facebook oldalán a nyereményjátékot
meghirdető posztban szereplő feltételeket együttesen teljesíti. A feltételek a következők:

a) a nyereményjátékkal kapcsolatos bejegyzés kedvelése,
b) a nyereményjátékkal kapcsolatos bejegyzésben feltett kérdés megválaszolása közvetlenül a poszt alatt.

IV. A játék időtartama

A Játék kezdő időpontja: 2021. január 29. A Játék záró időpontja: 2021. február 5. 16.00 óra.
A Játékosok a megjelölt Játék kezdő és záró időpontja között tudnak a Játékban részt venni!

V. Nyeremény

A nyereményjáték nyertese igénybe vehet egy ZO Skin Health Red Carpet Hollywood arc és dekoltázs kezelést (értéke: 30 000 Ft) a KomplexLabor Kft. szegedi székhelyén, előre egyeztetett időpontban.

VI. Győztes kihirdetése

A nyereményjáték sorsolására és a győztes kihirdetésére 2021. február 5-én 16.00 órakor kerül sor az alábbi címen: 6724 Szeged, Kenyérgyári út 8.szám alatt az CommentPicker applikáció segítségével.

VII. Nyertes, pótnyertes értesítése, a nyeremény átadása

A Nyertes nevét a Szervező saját Facebook oldalán közzé teszi. A Játékosok a Játékban történő részvétellel egy időben elfogadják, hogy az Facebook profiljukon megadott nevüket a Szervező eredményhirdetéskor közzé tegye. A Nyeremény átvételéhez a Nyertesnek fel kell vennie a kapcsolatot a Szervezővel az eredményhirdetéskor megadott elérhetőségek egyikén. Amennyiben a Nyertes az 5 munkanapon belül történő kapcsolatfelvételt elmulasztja, automatikusan lemond a Nyereményéről. Ilyenkor pótnyertes hirdetésére kerül sor. A pótnyertesre a nyertesre irányadó szabályok vonatkoznak, amennyiben a nyertes helyébe lép.

A Nyereményt a Játékos a Szervező Szeged, Kenyérgyári út 8. szám alatti székhelyén veheti igénybe, előzetes időpont egyeztetést követően. Az időpont egyeztetéshez a Szervező által megadott telefonszámon kell jelentkezni a megadott 5 napos határidőn belül. A Nyereményt a Nyertes 2021. 02. 28-ig veheti igénybe.

VIII. Adatvédelem, adatkezelés

A Játékban való részvétel során megadott adatszolgáltatás önkéntes és megfelelő tájékoztatás birtokában történt.

Adatkezelési tevékenységet végzők megnevezése: a Szervező jogosultsággal rendelkező ügyintézői, munkavállalói. A kezelt adatok köre: a nyereményjátékban részt vevő természetes személyek neve, a nyertes esetében neve, címe, telefonszáma és e-mail címe. Amennyiben a nyeremény szolgáltatás nyújtása, az igénybevétel alatt/után a nyertes természetes személyről készült fényképfelvétel. Az adatkezelés időtartama: A nyereményjáték lezárását követően a résztvevők neve és a címe törlésre kerül, a nyertes(ek) neve és címe az ajándék átadásától/szolgáltatás igénybe vételét követő 2 hónap múlva törlésre kerül.

Azáltal, hogy a Játékos részt vesz a Játékban:

a) önkéntes és kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy adatait, továbbá nyertessége esetén nevét, illetve a nyeremény átadásához és átvételéhez nélkülözhetetlen önként megadott személyes adatait a Szervező kizárólag a Játékon való részvétel és annak lebonyolítása, valamint a sorsolás folyamán és kizárólag az ehhez szükséges mértékben és ideig nyilvántartsa, kezelje, felhasználja a mindenkor hatályos jogszabályi előírások, különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény betartásával;
b) önkéntes és kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy nyertessége esetén nevét a Szervező a jelen Szabályzatban meghatározott módon közzé tegye;
c) tudomásul veszi, hogy Szervező a Játékosok adatait a jelen Szabályzatban meghatározottaktól eltérő célokra
nem használja fel.

A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. Szervező bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését vagy helyesbítését a Szervezőnél, a Szervező lent megadott elérhetőségein. Ezen kívül, a Játékost megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. Amennyiben a tiltakozása alapján Szervező által meghozott döntéssel nem ért egyet, úgy a Játékos bírósághoz, vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1055 Budapest, Falk Miksa út 9-11., levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.:9.) fordulhat.

A játékost bármikor megilleti a hozzájárulás visszavonásának a joga, mely nem érinti a hozzájárulás visszavonása előtt a hozzájárulás alapján kezelt adatok jogszerűségét.

A megadott személyes adatok adatkezelője a KomplexLabor Kft. székhelye: 6724 Szeged, Kenyérgyári út 8., elérhetőségei: tel: +36 (30) 309 6001 e-mail: info@komplexlabor.hu adatvédelmi tisztviselő elérhetősége:
adatvedelem@komplexlabor.hu

IX. Egyéb rendelkezések

A nyeremény másra át nem ruházható és pénzre át nem váltható. A Játékkal kapcsolatosan egyéb felmerülő
költségek (pl.: utazási költség) azonban a Játékost terhelik.

Szervező a jelen Játékszabályzat egyoldalú változtatásának a jogát fenntartja. Amennyiben a Játék során visszaélések, vagy olyan magatartás gyanúja merül fel, amely visszaélésre adhat lehetőséget, a Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékot szüneteltesse vagy megszüntesse, illetve a visszaélést elkövető személyt a Játékból kizárja. Ilyen esetben a Szervező mindennemű felelősségét kizárja.

A Szervező nem vállal felelősséget azért, ha a Játék időtartama alatt a Szervező weboldala vagy Facebook oldalai technikai okokból időszakosan nem érhető(ek) el. A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősségét kizárja.

A jelen Játékra és Játékszabályzatra irányadó jog a magyar jog.
Kelt: Szeged, 2021. január 29.