Adatkezelési tájékoztató

a www.komplexlabor.hu honlappal kapcsolatosan

A KomplexLabor Kft. elkötelezett az információs önrendelkezési jog maradéktalan érvényre juttatása mellett, ezért cégünk és annak minden munkavállalója kiemelten kezelik a weboldal látogatóinak önkéntesen megadott személyes adatainak védelmét. Ennek érdekében törekszünk a teljeskörű adatvédelmi tájékoztatásra. A KomplexLabor Kft. a weboldal látogatóinak adatait körültekintően, bizalmasan, a hazai és Európai Uniós jogszabályok által előírt kötelezettségeknek megfelelően kezeli. Gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi a szükséges technikai és szervezési intézkedéseket, illetve kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a vonatkozó hatályos jogszabályok érvényre juttatásához szükséges.

Az adatkezelő neve: KomplexLabor Diagnosztika Korlátolt Felelősségű Társaság, székhely: 6724 Szeged, Kenyérgyári út 8., telefon: +36 30 309-6001, e-mail: info@komplexlabor.hu

Adatvédelmi tisztségviselő neve: dr. Petrezselyem Anett, telefon: +36 20 327-4623, e-mail: adatvedelem@komplexlabor.hu

Az adatkezelés célja: Az Adatkezelő szolgáltatásainak, akcióinak bemutatása és elérhetőségének közismertté tétele.

Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont, az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez.

Kezelt személyes adatok: az Ön internet szolgáltatója által kiosztott IP-cím, a látogatás időpontja, a meglátogatott aloldalak listája, az Ön által használt operációs rendszer, böngésző típusa.

A személyes adatok a következő személyek, szervezetek részére kerülnek közlésre, illetve továbbításra: nem történik adattovábbítás.

Az adatkezelés időtartama: keletkezéstől számított maximum 3 hónap, majd az adatok automatikusan törlésre kerülnek.

Adatkezelési tevékenységet végzők megnevezése: az adatkezelő jogosultsággal rendelkező munkavállalói.

A kezelt adatok köre: a webszerver automatikusan regisztrálja a látogató IP-címét (a látogató eszközéhez az internetszolgáltató által kiosztott azonosító szám). Az IP címekhez azonban felhasználó (user) nincs hozzárendelve. A webszerver rögzíti továbbá az általuk használt operációs rendszer és böngésző program típusát, az oldalon keresett kifejezéseket, egyéb nem személyes információt. Ezeket kizárólag összesített és feldolgozott formában hasznosítjuk, szolgáltatásának fejlesztése érdekében, valamint statisztikai célokra.

Cookie kezelés:

A weboldal látogatóinak jobb kiszolgálása érdekében technológiát alkalmazunk az új és a visszatérő látogatók tevékenységeinek nyomon követésére, miközben a webhelyen tartózkodnak. Ezeket a kis fájlokat általában cookie-nak “sütiknek” nevezik. A sütik nem tartalmaznak személyes azonosítást. Weboldalunkra jellemző cookie-k az úgynevezett „biztonsági cookie-k”, melyek használatához nem szükséges előzetes hozzájárulást kérni az érintettektől. A cookie-k használatával az adatkezelő hatékonyabban és biztonságosabban tudja működni a weboldalt. A cookie-k elengedhetetlenek ahhoz, hogy egyes funkciók vagy egyes alkalmazások megfelelően tudjanak működni. Személyes adatok kezelésére nem kerül sor.

Az érintettek cookie-kezeléssel kapcsolatos lehetősége: Az érintettnek lehetőségük van a cookie-kat törölni a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében általában az Adatvédelem menüpont beállításai alatt.

Közösségi oldalak (Facebook, Instagram…..stb.):

A kezelt adatok köre: Facebook/Instagram stb. közösségi oldalakon regisztrált neve, illetve a felhasználó nyilvános profilképe, esetleges hozzászólása, amely tartalmazhat személyes adatot.

Az érintettek köre: Valamennyi érintett, aki regisztrált a Facebook/Instagram stb. közösségi oldalakon, és „lájkolta” a weboldalt.

Az adatgyűjtés célja: A közösségi oldalakon, a weboldal egyes tartalmi elemeinek, szolgáltatásainak, akcióinak vagy magának a weboldalnak a megosztása, illetve „lájkolása”, népszerűsítése.

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje, az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye és az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az adatok forrásáról, azok kezeléséről, illetve az átadás módjáról, és jogalapjáról az adott közösségi oldalon tájékozódhat az érintett. Az adatkezelés a közösségi oldalakon valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire az adott közösségi oldal szabályozása vonatkozik.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása személyes adatai kezeléséhez, melyet a közösségi oldalakon való regisztrációval ad meg.

Az Érintettek jogai

 • Tájékoztatás kéréshez, betekintéshez (hozzáféréshez) való jog: Az Érintettek kérelmére a KomplexLabor Kft. tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adataikról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat és a forrást, ahonnan az adat – amennyiben nem az Érintettől származik – az adatkezelő tudomására jutott. Az Érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arról, hogy a személyes adatainak a kezelése folyamatban van-e és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, akkor jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz hozzáférést kapjon.
 • Adattörléshez (elfeledtetéshez) való jog: Az Érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:
 • személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték,
 • az Érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását és adatkezelésnek nincs más jogalapja,
 • az Érintett tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre,
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték,
 • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell,
 • a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatban került sor.

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges:

 • személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából,
 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, védelméhez szükséges.
 • Adatkezelés korlátozásához való jog: Az Érintett kérésére a KomplexLabor Kft. korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:
 • az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi a személyes adatok pontosságának ellenőrzését,
 • az adatkezelés jogellenes és az Érintett ellenzi az adatok törlését, ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását,
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez,
 • az Érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Érintett hozzájárulásával vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

 • Adatok helyesbítéséhez való jog: Az Érintett kérheti az Adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.
 • Adatkezelés elleni tiltakozáshoz való jog: Az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen. Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez szükségesek.
 • Adathordozhatósághoz való jog: Az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

Az érintett erre irányuló kérelme esetén Adatkezelő köteles – a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban egy hónapon belül –, közérthető formában, írásban megadni a választ.

 • Jogorvoslathoz való jog: ha az Érintett úgy ítéli meg, hogy az adatkezelő általi személyes adatainak kezelése megsérti a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályok rendelkezéseit, jogorvoslatért az alábbi szervekhez fordulhat:
 • Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., levelezési cím: 1374 Budapest, Pf. 603., email: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: www.naih.hu telefon: +36-1-391-1400). Az Érintettnek joga van más, – így különösen a szokásos tartózkodási helye, munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti európai uniós tagállamban létrehozott – felügyeleti hatóságnál is panaszt tenni.
 • Az Érintett – panasztételi jogától függetlenül – fenti jogsérelem esetén az illetékes törvényszékhez is fordulhat.  

Adatfeldolgozó:

Dél-Kelet Informatika Korlátolt Felelősségű Társaság, 6758 Röszke, I. körzet 11/b email: gbalasi@dkinfo.hu, webszerver rendszergazdai feladatok ellátása keretében.

A személyes adatok tárolásának módja, az adatkezelés biztonsága

Adatkezelő a személyes adatokat a székhelyén, az információbiztonsági előírásoknak megfelelően védett szerveren tárolja.

Adatkezelő a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

 • csak az arra feljogosítottak számára hozzáférhető,
 • hitelessége és hitelesítése biztosított,
 • változatlansága igazolható,
 • a jogosulatlan hozzáférés ellen védett legyen.

Az Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. Az Adatkezelő a technika mindenkori fejlettségére tekintettel olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

Teendők kérdés esetén:

Ha bármilyen kérdése merül fel vagy további tájékoztatást szeretne kapni, kérjük, vegye fel a kapcsolatot az Adatkezelő ügyintézőivel vagy az adatvédelmi tisztviselővel a fent megadott elérhetőségeken. Szeged, 2020. május

Iratkozzon fel hírlevelünkre!

GDPR consent(Kötelező)
Mailchimp feliratkozás(Kötelező)