I. Bevezetés

A jelen Szabályzat a KomplexLabor által meghirdetett játékban (a továbbiakban: a „Játék”) való részvétel általános szabályait tartalmazza. A játék nyertesei ajándékcsomagot nyernek.

A Játékban való részvétellel a résztvevők (a továbbiakban: „Játékos”) kifejezetten elfogadják a jelen Szabályzatot. A Játékos a Játékban való részvételével kifejezetten elfogadja, hogy a Játékban való részvétel során a Szabályzatban foglaltak megszegésével a Szervező számára okozott kárért teljes körű felelősséget visel.

II. A Játék szervezője

A Játék szervezője a KomplexLabor Diagnosztika Kft. (székhelye: 6724 Szeged, Kenyérgyári út 8. adószáma: 27275225-2-06; a továbbiakban: “Szervező”).

A Játék lebonyolításával összefüggő, annak végrehajtásával kapcsolatos egyes feladatokat a Szervező megbízott partnere, az ELSŐ MAGYAR EGÉSZSÉGÜGYI MARKETING KFT., (székhelye: 6750 ALGYŐ, Kastélykert u 147, adószáma: 22951753-2-06, a továbbiakban: „1EM”) végzi.

A Játék során kisorsolásra kerülő Nyeremények biztosítója a Szervező.

III. A Játék időtartama:

A Játék 2021. 12. 17. napján 12 órától 2022. 01.17. napján 0 óráig tart.

Sorsolás időpontja: 2022. január 18., 10 óra

IV. A Játékban való részvétel feltételei

A Játékban Játékosként (a továbbiakban: „Játékos”) részt vehet minden 18. életévét betöltött, cselekvőképes, Magyarországon állandó lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel bíró természetes személy.

A Játékban nem vehetnek részt a Szervező és az 1EM  munkavállalói, megbízottjai, vállalkozói (vagy bármely más, egyéb jogviszony keretében közreműködők, illetve mindazok, akik részt vesznek a Játék fejlesztésében és üzemeltetésében), továbbá ezen személyeknek a Ptk. 8:1.§ (1) 1. pontja szerinti közeli hozzátartozói.

Szervező jogosult kizárni a Játékból mindazon személyt,

  • aki nem felel meg a jelen Szabályzat feltételeinek,
  • aki megpróbálja kijátszani a Játék feltételeit (pl. de nem kizárólagosan több néven regisztrálva próbálja növelni az esélyeit),
  • aki tevékenységével a Játék menetét akadályozza, zavarja.

A fentiektől függetlenül is, a Szervező a Játékban való részvétel lehetőségét a jelen Szabályzat megszegése esetén bármely Játékostól megvonhatja.

V. A Játékban való részvétel módja

A Játékban az vehet részt, aki a Játék időtartama alatt a KomplexLabor Facebook oldalán meghirdetett poszt alatt kommentben helyesen válaszol az ott feltett kérdésre.

Kérdés: Mely két fő szempont alapján választják ki az Esthederm termékek összetevőit?

Egy játékos csak egy alkalommal vehet részt a játékban.  Csak a nyereményjáték ideje alatt beérkezett hozzászólások számítanak. Egy Facebook fiókból egy hozzászólást tudunk elfogadni. Minden érvényes hozzászólás egy nevezést jelent a sorsolási listában.

A Komplexlabor Instagram oldalára érkezett válaszok nem kerülnek be a sorsolásba.

A Játékban részt venni, arra jelentkezni a Játék meghirdetésének időpontjától, a Játék utolsó napján 0 óráig lehetséges. A Játék időtartamának kezdete előtt és befejezése után érkezett jelentkezések érvénytelenek, azok a játékban nem vesznek részt.A Komplexlabor Instagram oldalára érkezett válaszok nem kerülnek be a sorsolásba.

A Szervező nem vállal felelősséget a névazonosság, vagy a nyertesek azonosításának bármely egyéb hibájából eredő következményekért.

A nyertesek hozzájárulnak ahhoz, hogy a Komplex Labor közösségi felületein közzé tegye nevüket, valamint a Nyeremények átadásáról kép-, hang- és filmfelvétel is készüljön, amelyet Komplex Labor komplexlabor.hu honlapon, valamint a Komplex Labor közösségi felületein minden további külön hozzájárulás és ellenszolgáltatás nélkül akár egészében, akár részleteiben felhasználja a személyiségi jogok maradéktalan tiszteletben tartása mellett.

A Szervező a nem valós adatokat megadó résztvevőket kizárhatja a Játékból.

VI. A Nyeremény

A Szervező a Játékosok között kettő (2) nyertest és kettő (2) pótnyertest jelöl ki a vásárlók köréből véletlenszerű sorsolással. Eredményhirdetés: a nyertesek nevét 2022. január 19-én tesszük közzé a Szervező weboldalán és social csatornáin.

A nyertesek részére a Szervező ajándékcsomagokat biztosít, amelynek tartalma:

1 Intensive hialuronos szérum (30ml) + 1 Intensive hialuronos szemkörnyékápoló (15ml).

A Nyereményt a Szervező a Játékban szabályszerűen résztvevő, kizárásra nem került Játékosok között sorsolja ki.

A nyertes Játékosokat Messenger üzenetben értesíti 1EM a sorsolást követő 1 munkanapon belül.

A nyertes Játékosoknak az értesítést követően haladéktalanul, de legkésőbb 7 napos jogvesztő határidőn belül kell (i) a Nyereményt átvenni a Szervező székhelyén vagy (ii) írásban értesíteni a Szervezőt, hogy milyen egyéb módon (pl. postai úton) kéri a Nyeremény kézbesítését, amelynek a szokásost meghaladó mértékű költségeit a Szervező átháríthatja a nyertes Játékosra.

Amennyiben a nyertes Játékos részére a Nyereményt a megadott határidőben nem sikerül átadni ill. elküldeni, a Szervező értesíti a pótnyertest. Ezen időponttól kezdődően a Nyereményre az első helyen kisorsolt nyertes Játékos már nem jogosult.

A Nyeremény pénzre, vagy más nyereményekre, szolgáltatásokra nem váltható át.

VII. Adózási kérdések

A Nyereménnyel kapcsolatban felmerülő adókötelezettség megállapítását és teljesítését a Szervező vállalja.

VIII. Adatkezelés

A Játékban történő részvétel során, ill. ahhoz kapcsolódóan megadott személyes adatok kezelője a Szervező. Az 1EM a Játék keretében a Szervező megbízásából eljáró adatfeldolgozóként jár el. A Nyereménnyel kapcsolatban felmerülő adókötelezettség megállapítását és teljesítését a Szervező vállalja.

Az adatkezelés célja a részvétel, ill. a Nyeremény biztosítása. Az adatkezelés jogalapja a Játékos, mint érintett hozzájárulása.

A nyereményjáték ideje alatt az alábbi felhasználói adatokat kezeljük: Facebook felhasználónév.

Ezen túlmenően a nyertes Játékos esetében az adatkezelő kezeli a Játékos nevét, lakcímét és azon személyes adatait, amelyeket a nyertes Játékos a Nyereménye átvételéhez kapcsolódóan a Szervező részére megad. Az adatkezelés célja a Nyeremény biztosítása, jogalapja egyrészt az érintettel kötött szerződés teljesítése, másrészt az ehhez kapcsolódó adózási kötelezettségek teljesítése. Ennek érdekében a Játékos köteles adatai megadása során kellő gondossággal eljárni. A nyereményjáték ideje alatt az alábbi felhasználói adatokat kezeljük: Facebook felhasználónév.

Azáltal, hogy a Játékos a Játékban regisztrál, magára nézve kötelezőnek fogadja el a jelen Szabályzat rendelkezéseit, valamint beleegyezését adja ahhoz, hogy nyertessége esetén nevét nyilvánosságra hozza-, illetve hogy a Nyeremény biztosítója részére továbbítsa.

IX. Egyebek

A Játék nem minősül a szerencsejátékok szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény szerinti szerencsejátéknak, így annak lebonyolításához előzetes engedélyre nincs szükség.

A Játékos az adott honlapot és közösségi felületeket saját felelősségére látogathatja. A Szervező nem vállal felelősséget a Játékost a honlap használata során ért olyan károkért, kellemetlenségekért, amelyek abból adódtak, hogy a Játékos nem a kellő körültekintéssel járt el. A Játékos köteles tisztességesen, mások jogainak és érdekeinek figyelembevételével eljárni.

A Szabályzat a Játék időtartama alatt elérhető a komplexlabor.hu oldalon a sorsolást követő 7 napig.

A Játékos köteles tiszteletben tartani a hatályos jogszabályokat, és a használat során köteles tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely jogellenes, vagy amely mások érdekeit sérti, vagy veszélyezteti. Ezen belül a Játékos köteles tiszteletben tartani mások magánszféráját és személyhez fűződő jogait.

A Játékos köteles tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely az oldal rendeltetésszerű használatát akadályozza, vagy veszélyezteti. Továbbá a Játékos köteles tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely a Szervező érdekeit sérti, vagy veszélyezteti.

A Szervező a Játékkal kapcsolatban kizárólag a vonatkozó jogszabályokban meghatározott, kötelező erejű (eltérést nem engedő) szavatosságokat, jótállásokat, illetve felelősséget vállalja, a jelen Szabályzatban meghatározottak szerint. Minden más felelősség a magyar jogszabályok által megengedett mértékben kizárt. A Nyeremény tekintetében a jótállás a Nyeremény forgalmazóját terheli.

A Szervező minden tőle elvárhatót megtesz a Játék tisztaságáért, jelen Szabályzat szerinti lefolyásáért. Ha a Játék kapcsán visszaélés, vagy a Szabályzat megszegésének gyanúja, vagy előre nem látott, elháríthatatlan külső ok (vis maior) merül fel, a Szervező nem köteles helytállni azzal a személlyel szemben, aki a nyertes Játékost jogosulatlannak tartja a Nyereményre, és nem köteles a Játékot megismételni, a nyertest kizárni. A Szervező ezen esetekben ugyanakkor fenntartja a jogot, hogy visszatartsa a Nyereményt mindaddig, amíg a felek az esetlegesen felmerülő vitás kérdéseket jogerősen és sikeresen le nem zárják.

A Szervező fenntartja a jogot a Játék megszakítására, felfüggesztésére. Amennyiben a Szervező felfüggeszti, vagy megszakítja a Játékot, erről közleményt küld a megszakítás, vagy felfüggesztés időpontjáig a Játékra regisztrált Játékosok elérhetőségére.

A jelen Szabályzatra, a Játékra a magyar jogszabályok az irányadók és a Játékban való részvétellel kapcsolatosan kialakuló esetleges jogviták eldöntésére a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező rendes bíróságok jogosultak.

A hivatalos Játékszabály hozzáférhető a Szervező székhelyén, valamint elérhető a komplexlabor.hu honlapon.

A Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen Szabályzatot indokolt esetben megváltoztassa. A megváltoztatott Szabályzatot azonnal közzéteszi a korábbi Szabályzat közzétételével azonos helyeken és módon. A Szabályzat lényeges változásáról a Szervező haladéktalanul értesíti a már regisztrált Játékosokat. A résztvevők ilyen esetben dönthetnek a Játékban való részvétel folytatásáról, vagy a Játékból történő kilépésről.

A Játék tekintetében a magyar jogszabályok az irányadók. A Játék során a jelentkezésekkel összefüggésben szerzett valamennyi adat csak a jelentkezők által a jelentkezéskor adott hozzájárulásnak, a jelen játék- és részvételi szabályzatnak és a Facebook elveknek megfelelően használható fel.

A játékot a Facebook nem szponzorálja, nem támogatja és nem hozható kapcsolatba vele. A Játékos az adatait a Játék Szervezőjének bocsátja rendelkezésére, nem a Facebooknak. A Játékos által megadott információk csak a játékadminisztráció céljára lesznek felhasználva. A Facebook nem vesz részt a Játék szervezésében, ezért a Játékban való részvétellel kapcsolatban teljes körűen és hiánytalanul mentesül a Játékból eredő kötelezettségek alól.

Szeged, 2021. 12. 17.

Iratkozzon fel hírlevelünkre!

GDPR consent(Kötelező)
Mailchimp feliratkozás(Kötelező)